عسل خوابیده

جدیدا به عروسکام علاقه مند شدم . اونا رو میخوابونم و غذا میدم و باهاشون حسابی دویتم . البته دو ماهی میشه که به خرسای مامان سلام میگم 

-سلام

-خوبی

-چه خبر؟

اما این روزا عروسکا رو با خودم بیرون میبرم و موهاشونو شونه میکنم و رو پا میخوابنمشون و براشون لالایی میخونم:

آلا لا لا لا 

خلاصه که حسابی شیرینم و شیرین زبون . تازه کلی هم عشوه بلدم بیام

/ 1 نظر / 17 بازدید
آدم

همه چی قاطی شده حوا شده هوا و هوا شده حوا