متولدین سال 1390

باطلب یاری ازخالق هستی

سال خرگوشی...که ١٣٩٠باشد و میدانیم که درسالهای خرگوش نام...سیاره ی مشتری دربرج حمل شناوراست...آمد...

واما متولدین ماههای سال وسال 1390

 متولدفروردین وسال1390

توقف زحل دربرج میزان که برج شرف اوست..موجب میشود که احساس

بیماری وکمی افسردگی درشما بوجودآید..مثل پرنده ای درقفس خودرابه درویوار

نزنیدوصبوری پیشه کنید..خصوصا که سیاره ی اورانوس هم امسال دربرج حمل

رودرروی زحل است..ازاینکه متولد دیماه رابیخیال (ظاهرا) وگردش کنان

میبینید ..حسرت نخورید..حالت گرفتگی واحساس محدودیت یکی دوسالی تاثیر

خواهد گذاشت..بله..نپتون که وارد حوت میشود ..وسوسه هائی مثل سفرهای

دریائی ویا...درمخیله تان جرقه میزنند..نکندبفکر تجارت ماهی وحمل ونقل

دریائی بیفتید...خوابهای غیرمعمول- اندیشه ی تحصیلات دانشگاهی دررشته های

عرفانی -پیدائی اعتقادات خاص..هم ممکن است اموری باشدکه به آنهابرخورد

بکنید..مشوق شماشاید متولدآذرماه باشد.

توقف طولانی مریخ امسال دربرج سنبله است.. دررانندگی تندنرانید..خصوصا در

بهمن ماه مراقب باشید..درسال 1390 حس میکنید هرکس برای انجام کارش به

شما مراجعه میکند..عصبانیت همیشگی رااگراعمال کنید.. فشارهای درونی خود

رابیشترکرده اید...سعی کنید لبخند که میزنیدازته دل باشد..نه ازروی عادت..

متولداردیبهشت وسال 1390

چیزی دراندیشه ی شما مزاحمت ایجادمیکند..شاید علت آن کسالت یکی ازنزدیکان

باشدکه نیازبه آزمایشات دقیق پزشکی دارد...

یک متولددیماه شماراوسوسه میکندتابه سفرهای طولانی وشایدخارج ازکشوربروید

احساس میکنیدروحیه ی شاعرانه ای شماراکم کم دربرمیگیردگاهی فکرمیکنیدشاید

دچارافسردگی شده اید ...تجربیات روانی خاص وکاملا جدیدی راتجربه میکنید..

چنددیوان شعرخواهیدخریدویابه موسیقی های رمانتیک وقدیمی علاقمندخواهیدشد.

توقف مریخ امسال دربرج سنبله باعث میشودکه پول وامورمالی خصوصادر

زمستان افکارشمارابخودمشغول کند..شریک زندگی شمابتدریج یک سری نطریات

وافکارخودرامیخواهدتغییردهدوبزودی ازدنیای خاصی که برای خودساخته بود..

خارج شده وواقع بین ترمیشود.

متولدخردادوسال١٣٩٠

احساس گرمی وتحرک خواهیدداشت امسال متولدین خردادبیشترین تاثیررااز

سیاره ی مریخ خواهندگرفت..ازبهمن ماه که مریخ حالت برگشت پیدامیکند..ممکن

است کمی احساس ضعف کنیدکه تااسفند وایام نوروزبعدی ادامه دارد..اگررانندگی

میکنیددرزمستان بیشتراحتیاط کنید..ممکن است شریک زندگیتان راعصبانی کنید..

مخصوصا اگرمتولد اسفندماه باشد..بیشتررعایت حال همسرتان رابکنید ...

(مخصوصادراواخرمردادواواسط آذرماه)..اگرمرد(مذکر) هستید..نگاههای

اغواگرانه وپرجذبه ای شماراوسوسه خواهدکرد..اگربرایتان امکان داردباافراد

غریبه ازجنس مخالف کمترواردبحث شوید..بیک سفرطولانی فکرخواهیدکرد

دربهمن ماه فردجدیدونامشخصی خودرابه شمامینماید..ممکن است اودرزمینه ی

امورهنری  فعالیت داشته باشد..یاشمابیک رشته ی هنری علاقمندشوید..مواظب

باشید که سوئ تفاهم باعث درگیری شما بایک متولد آذرماه نشود.

متولدتیر وسال ١٣٩٠

ورودسیاره ی زحل به برج میزان...ظاهرشمارابنظر مسن ترمی نمایاند..باکمی

اضطراب ودلشوره..ازکارهای دشواری که ممکن است درپیش داشته باشید...

نگران نباشید..بانظم وتفکروبدون شتابزدگی وباکمک نزدیکان موفق خواهیدشد...

بایدازغوره های ترش ترسهای بیدلیل...حلواهای شیرین بسازید...

یک شخصیت جالب درزندگی شما پیداشده..به احتمال زیادیک متولد دیماه

خونسرد وجسور...اوباافکارجدیدی که درذهنش فوران میزند...به تمام دنیا فکر

میکند.. درحالیکه قبلا آدم محتاطی بوده..حالا بی پروائی میکند..مواظب باشیدکه

کاردستتان ندهد.. چراکه اواستدلالهای معقول رابکناری مینهدوباتشخیص شخصی

خودش عمل میکند. ازنظرسلامتی ممکن است دچار سوئ تفاهم شوید واحساس

کسالت بیدلیل نمائید..مراقب تغذیه ی خودباشید. درمحیط کاریکی ازهمکاران

ممکن است ارتباطی باموادمخدرداشته باشد..اگرمطمئن شدید...آرام آرام ازاودور

شوید..هرپیشنهادی دراین زمینه زیان بزرگ برایتان خواهدداشت ..ممکن است

دریک محیط هنری وذهنی بکاربپردازید...درزمستان موقع رانندگی بیشتراحتیاط

کنید..درمحیط خانه ورفتارباهمسرتان مراقب باشید..نکند شریک زندگیتان بدبین

شده وفکرکندشمابه شخص دیگری علاقمندشده اید..مخصوصا اگرهمسرتان متولد

برج آبان باشد ویااردیبهشت ..دراینصورت باید عوامل این موضوع رابرطرف

نمائید...اگر اعتقادمذهبی محکمی دارید..موقع اضطراب وافسردگی به زیارت

قبورشهدای جنگ تحمیلی بروید...

متولدمردادوسال ١٣٩٠

یک متولدآذرشمارابه دنیای رنگین هنرها دعوت خواهدکرد..متولدین آذرتغییرات

خلق وخویشان درشمااثرخواهدکرد..آنهاایده های جدیدی رابرایتان عرضه میکنند

..این ایده ها بنظرتان دورازواقع میرسد...پس دقت خودرابیشترکنید..درزمینه ی

سلامتی وتغذیه ...ازمصرف غذاهای جدید وناشناخته پرهیزکنید..درمحیط کار به

همکاران بیشترتوجه میکنیدومحیط کاررابسیاردوستانه می یابید...بعضی مخالفان

شماموقتا ساکت خواهندشدوشاید دست دوستی بطرفتان دراز کنند..بادقت رفتار

کنید. ممکن است سفرهائی آنسوی اقیانوسها داشته باشید..شایدبخاطریکی از

فرزندان یادیدار یک دوست...همسرتان احساس بیماری خواهدکرد..مثلا درناحیه

کلیه ها..بهتراست بادقت مسئله راپی گیری کنید...درزمستان بایک دوست ممکن

است درگیرشوید..اوشایدشمارا کمی عصبانی کندکه تاپایان سال طول بکشد...

خصوصا دربهمن ماه..موضوع بمرورحل خواهدشد...مخصوصا اگراین دوست

متولد خردادباشد.

متولدشهریوروسال ١٣٩٠

/ 0 نظر / 12 بازدید